BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,
Numery działek – 81/5 o pow. 57 m2, 81/9 o pow. 15 m2,
Powierzchnia nieruchomości – 72 m2,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 81/10, 81/3 i 81/8.
Cena nieruchomości – 6 750 zł oraz 23 % podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność  Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/561/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W dziale trzecim księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawniona jest odpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczona do działki nr 81/4 polegająca na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4kv-kabel 0,4kv typu yakxs 4x70 mm2 o długości 10 m w rurze osłonowej o średnicy 0,11 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 5 m2)
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest  planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren rezerwy na poszerzenie drogi krajowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 9 maja 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r.

 

 

Data powstania: środa, 13 maj 2015 07:59
Data opublikowania: środa, 13 maj 2015 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 cze 2015 11:58
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1230 razy