BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

I. Położenie nieruchomości – obręb Zdory, gmina Pisz,
Numer działki – 121/3,
Numer KW – 3599,
Powierzchnia nieruchomości – 4 m2,

II. Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie, gmina Pisz,
Numer działki – 100/4,
Numer KW – 13177,
Powierzchnia nieruchomości – 4 m2,

 

III. Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki – 125/6,
Numer KW – 3593,
Powierzchnia nieruchomości – 5 m2,

 

Opis nieruchomości – tereny przeznaczone do użytkowania pod urządzenia telekomunikacyjne RŁA,
Roczna wysokość czynszu za w/w nieruchomości – 600,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z  Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. Nieruchomości położone w obrębach Zdory i Pogobie Średnie położone są w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

Nieruchomość położona w obrębie Kwik zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. stanowi teren istniejącej zabudowy usługowej (pensjonaty, agroturystyka).

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 4 czerwca 2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2015 08:07
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2015 13:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 cze 2015 11:23
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1299 razy