BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.14.2015.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pisz, dn. 21.05.2015 r.

ZPN.6733.14.2015.AJ                                    

               

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm./

Burmistrz Pisza podaje do  publicznej wiadomości,

 

że w dniu 20.05.2015 r. wpłynął wniosek

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15- 950 Białystok

 

z upoważnienia której działa

Władysław Karbowniczyn

ELEKTRYK KARBOWNICZYN S.C.

ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości około 170 m, budowie złącza kablowo-pomiarowego oraz demontażu istniejącego przyłącza napowietrznego , na działkach nr 81, 217, 190/3, 213/1, 240 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 22 maj 2015 09:56
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2015 13:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 cze 2015 12:15
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1459 razy