BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.15.2015.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 10.06.2015 r. wpłynął wniosek firmy

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

 

z upoważnienia której działa

Pan Tomasz Grudziński

NetWorks ! Sp. z. o.o

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdańsk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: budowa wieży o wysokości około 52 m wraz z antenami i odgromnikiem, budowa szaf teletechnicznych, budowa przyłącza energetycznego oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu stacji na działce o nr geodezyjnym 62 położonej w obrębie Kocioł Duży, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: piątek, 12 cze 2015 13:48
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2015 15:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2015 12:51
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1554 razy