BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2016 - 2019

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 - 2019 Rada Miejska w Piszu jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016 - 2019 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2015 roku.

 

                                                                   O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) RADA MIEJSKA w Piszu jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016 - 2019.

 

W Y B O R Y    Ł A W N I K Ó W

 

do Sądu Rejonowego w Piszu w liczbie 6 ławników.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:  

  1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)   jest nieskazitelnego charakteru,

  3)   ukończył 30 lat,

  4)    jest zatrudniony lub zamieszkuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

         kandydowania co najmniej od roku,

  5)    nie przekroczył 70 lat,

  6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:   

  1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać

       skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze

       ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)   duchowni,

  7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)   radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszać mogą  radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,  inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej  pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru. 

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) 

 

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW  GMINY

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

 

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu pokój Nr 10. Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej miasta: www.pisz.pl oraz na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

  2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z

       oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza

       rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych        ( Dz. U. z 2015 r. poz. 581) stwierdzające brak przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika ,

  5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,  a dokumenty wymienione w art. 162 § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Szczegółowych informacji  w sprawie wyboru ławników udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje:

 

Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 (Biuro Rady Miejskiej) pokój Nr 10 tel. 87 42-41-224 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w art. 162 § 2-5 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2015 roku.

Data powstania: wtorek, 16 cze 2015 13:29
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2015 15:36
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lip 2015 12:26
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2034 razy