BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782),

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Wojska Polskiego,

Numer działki – 399/1

Numer KW – OL1P/00018940/4

Powierzchnia nieruchomości – 258 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, stanowiącym odrębny przedmiot własności.

Cena nieruchomości – 29.600 zł

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

4. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy zobowiązani są uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

5. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2 U – stanowiącym teren zabudowy usługowej.

7.   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 7 lipca 2015 r.           

Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 09:46
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 11:50
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lip 2015 18:49
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1387 razy