BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. realizacji i koordynacji projektów

Zarząd oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów

 

Warunki pracy na stanowisku:

1)      Wymiar etatu – 1, zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym i umową na czas określony).

2)      Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:

a)       podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ,

b)       współpraca z członkami Stowarzyszenia i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy w zakresie realizacji projektów,

c)       prowadzenie bieżących spraw administracyjnych Stowarzyszenia,

Wymagania niezbędne:

1)      Obywatelstwo polskie,

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      Wykształcenie wyższe,

5)      Nieposzlakowana opinia,

6)      Wiedza i umiejętności z zakresu: zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia dla perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 20, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich (Wielkie Jeziora Mazurskie 2020), znajomość ustaw w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej.

7)      Biegła znajomość posługiwania się komputerem i urządzeniami biurowymi

Wymagania dodatkowe:

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji projektów.

Wymagane dokumenty:

1)      Życiorys zawodowy (C.V.),

2)      List motywacyjny,

3)      Kopia dowodu osobistego,

4)      Kwestionariusz osobowy,

5)      Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika,

6)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182),

7)      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      Kopie dokumentów: dyplom wyższej uczelni, świadectwo pracy, ewentualne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata.

10)    Fakultatywnie do dokumentacji konkursowej można załączyć wykaz zrealizowanych projektów z funduszy europejskich, budżetu państwa itp. wraz z podaniem ich wartości. (Wyjaśnienie: przez realizację projektu rozumie się: nadzór nad realizacją /zarządzanie projektem lub przygotowanie wniosków aplikacyjnych do projektów, które otrzymały dofinansowanie lub realizację i rozliczanie projektu)

Informacje na temat terminu składania ofert i trybu rozstrzygania konkursu:

1)      Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 25 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy – Specjalista ds. realizacji i koordynacji projektóww Biurze Stowarzyszenia WJM 2020”. UWAGA: liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

2)      Z wybranymi kandydatami – spełniającymi wymogi formalne – zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowę przeprowadzi powołana komisja konkursowa.

3)      O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.

4)      Szczegółowych informacji o naborze udziela Sekretarz gminy Mikołajki - Joanna Wróbel mail: joannawrobel@mikolajki.pl tel. 87 4219050.

5)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta www.mikolajki.pl i wywieszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy.

6)      Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

7)      UWAGA: zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

 

Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 09:52
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 11:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2015 13:30
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1379 razy