BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo - usługowym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782).

 

 

 

Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Grunwaldzka

 

Numer działki: 350/28

 

Powierzchnia działki: 1810 m2

 

Numer księgi wieczystej: OL1P/00017194/2

 

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo - usługowym

 

Nieruchomość jest przedmiotem sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych.

 

Cena nieruchomości : 74 360,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt 00/100 zł)

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych.

 

2. Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

3. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

 

4. Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

 

5. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na terenie oznaczonym symbolem A19 AUC - Teren wielofunkcyjny, hurtownie, biura, stacja paliw, zabudowa mieszkaniowa.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

7. Koszty aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

 

8. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2015 11:37
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 17:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 lip 2015 09:23
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1347 razy