BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.1.2013.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 01.07.2015 r. na podstawie art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./,wydał

 

 POSTANOWIENIE

 

 o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa stawu rybnego typu karpiowego niespuszczanego o powierzchni 5,72 ha i produkcji rocznej do 2 Mg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu na działce o nr geodezyjnym 10/5 w obrębie Rakowo Piskie gmina Pisz, zawieszonego postanowieniem Burmistrza Pisza z dnia 14.02.2013 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 Pouczenie

 

 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie

Data powstania: środa, 1 lip 2015 12:04
Data opublikowania: środa, 1 lip 2015 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lip 2015 09:39
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1533 razy