BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomość rolna przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Guty, oznaczonej j.n.

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty, gmina Pisz,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

 

Numer KW – OL1P/00013721/8

 

Numer działki - 18/3

 

Powierzchnia nieruchomości – 7.100 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 20.000 zł

 

Wadium - 4.000 zł

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2015 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 10. 00.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

5. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren przeznaczony na cele rolne.

 

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

10. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: czwartek, 9 lip 2015 13:50
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2015 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2015 14:54
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1239 razy