BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782).

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,

Numery działek – 479/2 i 483/2,

Łączna powierzchnia nieruchomości - 5911m2,

Numer KW – OL1P/00012764/4,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena nieruchomości – 386.600 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/584/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. W/w nieruchomość obciążona jest odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu, której przedmiotem wykonania są działki oznaczone numerami: 462/109, 462/111 i 462/112, położone w Piszu przy ul. Gałczyńskiego.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34, poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2U stanowiącym teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 lipca 2015 r. do dnia 6 sierpnia 2015 r.

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 08:55
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 10:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2015 10:58
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1161 razy