BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

 

 

                                                             W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty, gmina Pisz,

 

Numer działki – 17/3,

 

Powierzchnia nieruchomości – 5.400 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013721/8,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 14.300 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/435/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren przeznaczony na cele rolne.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r.

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 10:02
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 10:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 sie 2015 08:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1304 razy