BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

 

Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

Numer KW – OL1P/00019562/7

 

Nr działki                   Powierzchnia działki                             Cena wywoławcza nieruchomości

 

18/8                          155 m2                                               6.600 zł

 

18/9                          1466 m2                                              70.300 zł

 

18/11                        741 m2                                               38.400 zł

 

18/22                        660 m2                                               38.000 zł

 

18/23                        87 m2                                                 3.700 zł

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/206/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2003 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz. zostały przeznaczone do sprzedaży.

 

2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią teren oznaczony symbolem D9MN - zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

 

11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r.

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 10:33
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 10:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 sie 2015 08:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1272 razy