BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).

 

Położenie nieruchomości – Bogumiły,

Numer działki – 164,

Powierzchnia nieruchomości – 12900 m2,

Numer KW – OL1P/00003583/5

Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Cena nieruchomości – 152.000 zł.

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2UB-RU,U stanowiącym tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych i tereny zabudowy usługowej.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 lipca 2015 r. do dnia 6 sierpnia 2015 r.

 

 

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 10:48
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 10:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2015 10:58
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1181 razy