BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomość stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Wojska Polskiego 10/13

 

2. Numer działki: 497/6

 

3. Powierzchnia działki : 339 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00019605/1

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  nr 13, o powierzchni użytkowej 58,39 m2, składający się z  3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego nr 10. Do lokalu mieszkalnego nr 13 należy piwnica oznaczona nr 13 o pow. 6,84 m2.

 

Budynek mieszkalny składa się z 23 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1396,10 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 127.590 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.380 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 344 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego   65,23/1396,10  wynosi - 2.030 zł  ( słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych)

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu - 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu – 508 zł (słownie: pięćset osiem złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 25 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r.  Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą   lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto  wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty  rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67 poz.1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią przydomową.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 lipca 2015 r. do dnia 1 sierpnia 2015 r.

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 13:28
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 15:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2015 10:21
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1566 razy