BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mała,

Numer działki – 1055/2

Numer KW – OL1P/00013732/8

Powierzchnia nieruchomości – 148 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 1054/2

Cena nieruchomości – 12.487 zł oraz 23 % podatku VAT. Cena nieruchomości może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/623/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 18 KD – stanowiącym teren drogi wewnętrznej.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2015 r.           

Data powstania: piątek, 24 lip 2015 08:51
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2015 10:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 sie 2015 12:51
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1165 razy