BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).

 

 I. Położenie nieruchomości – Jagodne,

Numer działki – 113/19

Numer KW – OL1P/00013689/1

Powierzchnia nieruchomości – 18744 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Cena nieruchomości – 839.000 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

II. Położenie nieruchomości – Jagodne,

Numer działki – 113/25

Numer KW – OL1P/00013689/1

Powierzchnia nieruchomości – 69569 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

Cena nieruchomości – 2.835.000 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz oraz Uchwałą Nr XXXIII/419/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34, poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położone są na obszarach oznaczonych symbolami 5U i 6U stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

 

Data powstania: piątek, 24 lip 2015 08:22
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2015 11:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 sie 2015 12:51
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1167 razy