BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących przy drogach powiatowych:

- nr 1648N droga krajowa nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel - droga krajowa nr 63 (Jeże),

- nr 1656N Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz ul. Leśna (droga powiatowa nr 1522N),

- nr 1686N Karwik – droga krajowa nr 63 (Jeglin),

- nr 1670N Pisz – Rybitwy – droga krajowa nr 58 (Kaliszki),

- nr 4606N ul. Wojska Polskiego w Piszu.

            Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 27.07.2015 r. do dnia 16.08.2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2015 12:01
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2015 12:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 sie 2015 10:54
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1127 razy