BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Teren zabudowany budynkiem gospodarczym

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Wojska Polskiego,

 

- Opis nieruchomości - teren zabudowany budynkiem gospodarczym,

 

- Powierzchnia nieruchomości – 78 m2,

 

- Numer działki - część 991/7,

 

- Numer KW - OL1P/00012764/4,

 

- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 2340,00 zł + 23 % podatku VAT.

 

 

 

-Wadium – 500,00 zł.

 

-Minimalne postąpienie – 30,00 zł.

 

   1. Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2015 r. o godz. 9.30 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
  2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 
  3. Nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na terenie oznaczonym symbolem 40MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią przydomową.
  4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
   w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
  6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
  7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
  8. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 6 sierpnia 2015 r. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 30 lip 2015 07:58
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2015 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sie 2015 10:42
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1267 razy