BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz1
Numer działki – 474/23
Numer KW – OL1P/00020513/9
Powierzchnia nieruchomości – 2753 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana
Cena nieruchomości – 870.000 zł + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszupo sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz-nowej przeprawy mostowej (Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r.), położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 9U- teren zabudowy usługowej.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia 20 sierpnia 2015 r.

Data powstania: czwartek, 30 lip 2015 15:07
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2015 15:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 sie 2015 14:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1401 razy