BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, zawiadamiam, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 24.07.2015 r., znak: ZNS.4082.1.2015, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 23.07.2015 r., znak: WSTŁ.410.27.2015.BT, wydał pozytywną opinię odnośnie w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2015 08:18
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2015 10:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 wrz 2015 09:46
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1359 razy