BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.16.2015.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 10.08.2015 r. wpłynął wniosek

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Aleja Turystów 22

12-200 Pisz

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na pogłębieniu dna rzeki Pisy na odcinku wzdłuż istniejącego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na potrzeby właściwego utrzymania drogi wodnej na działkach nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 położonych w obrębie Pisz 1.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 08:43
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 13:03
Data przejścia do archiwum: środa, 9 wrz 2015 11:02
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1543 razy