BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6131.69.2015

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

 INFORMUJĘ

 o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 40/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łysonie.

  Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

 

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 13:08
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 16:36
Data przejścia do archiwum: środa, 2 wrz 2015 14:29
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1444 razy