BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2014.AK

o raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1-8 w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./, zawiadamiam, że w dniu 31.07.2015 r. w tutejszym Urzędzie został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./, planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Pisza, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

 

 

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 06.02.2014 r. /ostatecznym w dniu 04.03.2014 r./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./

 

 

 

W dniu 01.07.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu, wpłynęło pismo w sprawie zmiany wniosku z dnia 30.12.2013 r.(uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski” , która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz. Zmianie uległa karta informacyjna przedsięwzięcia, w zakresie istotnych parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie.

 

 

 

W dniu 27.07.2015r. do Urzędu Miejskiego w Piszu, wpłynęło pismo dotyczące wycofania pisma z dnia 01.07.2015r. w sprawie zmiany wniosku z dnia 30.12.2013r. (uzupełnionego dnia 09.01.2014r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

 

 

W dniu 31.07.2015 r. inwestor złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

Jednocześnie Grazus Sp. z o.o. wniosła o zmianę wniosku złożonego w dniu 30.12. 2013 r. (uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz. Zmiana wniosku dotyczy ilości planowanych turbin wiatrowych - z 12 sztuk na 11 sztuk (o łącznej mocy do 27,5 MW) , których to parametry zostały wskazane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zmiana wniosku wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwego do wykonania alternatywnego rozwiązania minimalizującego wpływ inwestycji na środowisko.

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa przed jej wydaniem.

 

 

 

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm./.

 

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

 

 

 

Akta sprawy, wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Burmistrza Pisza w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Informacja o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informacja o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pisz.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 14:20
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 16:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 wrz 2015 10:35
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1665 razy