BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6131.70.2015

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działek nr: 2/48 i 2/50 położonych w obrębie geodezyjnym Snopki.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

 

Data powstania: czwartek, 13 sie 2015 15:38
Data opublikowania: piątek, 14 sie 2015 12:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 wrz 2015 09:17
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1365 razy