BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.8.2015.AK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5 + 920 do km 9 + 433”

           

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

 

Data powstania: wtorek, 1 wrz 2015 11:25
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2015 13:41
Data przejścia do archiwum: środa, 30 wrz 2015 08:41
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1429 razy