BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 

I. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 1459/41,
Powierzchnia działki - 1203 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 62.200,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 10.000 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 1459/43,
Powierzchnia działki - 1359 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 70.300,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 12.000 zł.

 

III. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 1459/44,
Powierzchnia działki - 1149 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,
Cena wywoławcza nieruchomości – 59.400,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 10.000 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 23 października 2015 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,

- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1357 stanowią teren oznaczony symbolem B.6.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

6. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 11 wrz 2015 12:46
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2015 13:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 paź 2015 14:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1202 razy