BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.).

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Moniuszki 9/5

2. Numer działki: 301

3. Powierzchnia działki: 185 m2

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00009549/7

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni użytkowej 44,64 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, spiżarni usytuowany na 2 piętrze (poddasze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Moniuszki 9. Do lokalu mieszkalnego nr 5 przynależy piwnica o pow. 15,64 m2.

Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 372 m2.

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 85.550,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.277,50 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 50/100).

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą – 239,00 zł.

7. Cena udziału w działce wynoszącego 44,64/372 wynosi – 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu – 27,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 50/100) + 23 % VAT.

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu – 687,50 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 34,40 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 40/100) + 23 % VAT.

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 września 2015 r. do dnia 7 października 2015 r.

Data powstania: środa, 16 wrz 2015 08:07
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 11:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 paź 2015 11:05
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1118 razy