BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.19.2015.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 09.09.2015 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 16.09.2015 r.)

 

Mazurskiej Służby Ratowniczej

Okartowo

12-250 Orzysz

w imieniu której działa firma

 

Projektowanie i Nadzór Inwestorski

inż. Romuald Muszyński

zam. Maldanin 18 c

12-200 Pisz

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie magazynu na sprzęt wodny na działce o nr geodezyjnym 43/40 w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz, w ramach rozszerzenia terenu stacji ratownictwa wodnego zlokalizowanej na działkach nr 43/10 i 43/39 w ww. obrębie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: środa, 16 wrz 2015 14:42
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 17:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2015 10:22
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1307 razy