BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Gdańska,

 

-Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana:

 

a)     zabytkową wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej 276,60 m2,

 

b)    budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 152,40 m2,

 

c)     dwoma parkingami i ciągami pieszymi.

 

- Powierzchnia nieruchomości – 7640 m2,

 

-Numer działki - część 323/2,

 

-Numer KW - 35402,

 

- Roczna wysokość czynszu – 5 000,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

-Wadium - 2500 zł.

 

-Minimalne postąpienie – 100 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

 

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.

 

3. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 321) oznaczona jest symbolami: 1. ZL – teren parku leśnego, 2.ZP/KS – teren kierunkowej rozbudowy parkingu, 3.KS – teren parkingu, 4.Dw – droga wewnętrzna, 4.UG – teren usług gastronomicznych z zielenią towarzyszącą, 6.KS – teren parkingu, 8.MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.

 

4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 31 marca 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.

 

6. Dzierżawca będzie czerpał dochody z prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży biletów wstępu na wieżę (maksymalne ceny biletów nie mogą przekraczać 1 zł dla dzieci i młodzieży, 3 zł dla osób dorosłych). Maksymalne ceny biletów mogą ulec zmianie za zgodą Gminy Pisz.

 

7. Przekazanie dzierżawcy nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy.

 

8. Budynek zabytkowej wieży ciśnień musi pełnić funkcję muzeum przyrodniczego, obowiązek realizacji w/w funkcji spoczywać będzie na dzierżawcy.

 

9. Dzierżawca zobowiązany będzie prowadzić ewidencję sprzedaży biletów uprawniających do wejścia na wieżę, a także do przygotowywania zestawień sprzedaży biletów i przekazywania do Urzędu Miejskiego w Piszu do 2 stycznia 2016 roku oraz na dzień zakończenia bądź rozwiązania umowy.

 

10. Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować budynek wieży zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji obiektu, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia jak również będzie stanowiła załącznik do umowy dzierżawy (w formie elektronicznej na nośniku CD). Ponadto zobowiązany będzie do pokrywania kosztów wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr PKB/03108PH/001519/14.

 

11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

 

12. Niezawarcie umowy dzierżawy z winy dzierżawcy w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

 

13. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznoprawnych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.

 

14. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

15. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 6 października 2015 r.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 12:24
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 14:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 paź 2015 16:35
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1255 razy