BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

 

Numer KW – OL1P/00012764/4
Numery działek – 479/2 i 483/2
Powierzchnia nieruchomości – 5911 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 386.600 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 70.000 zł

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2015 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 14.00,

 

2. W/w nieruchomość obciążona jest odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu, której przedmiotem wykonania są działki oznaczone numerami: 462/109, 462/111 i 462/112, położone w Piszu przy ul. Gałczyńskiego.

 

3. Część nieruchomości o pow. 12 m2 stanowi przedmiot dzierżawy do dnia 12 czerwca 2016 r.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 34 poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2 U – teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

 

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 4 grudnia 2015 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 12:59
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 16:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 gru 2015 16:22
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1143 razy