BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz”

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiam, że przystąpiono do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz” oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Głównym celem powyższego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz”. Prognoza ma również umożliwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych powodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz ocenić czy przyjęte rozwiązania w dostateczny sposób chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszyscy zainteresowani „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz”, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenów położonych w granicach Gminy Pisz” oraz prognozy w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21- dniowego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu - Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych , pokój nr 20 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: agnieszka.kreciewska@pisz.home.pl. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Pisza.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 paź 2015 14:47
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 15:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 09:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 1587 razy