BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

 

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 września 2015 r. została przeznaczona do sprzedaży

Numer działki: 410/1

Powierzchnia nieruchomości: 2777 m2

Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Wojska Polskiego

Numer KW: OL1P/00018905/7

Cena nieruchomości: 336.100 zł

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6 U – tereny zabudowy usługowej.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

5. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywca jest zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 07.10.2015 r. do 28.10.2015 r.

Data powstania: wtorek, 6 paź 2015 12:21
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2015 12:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2015 10:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1411 razy