BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 08 października 2015 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVI -TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU /CZWARTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

                                                                                      

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania wniesioną przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa ) oraz Nr 63 ( ul. Warszawska ).
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa ) oraz Nr 63 ( ul. Warszawska ).
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka nr 390/5).
 15. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz (działka nr 390/4 ).
 16. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie Gminy Pisz ( ul. Targowa ).
 17. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( nr działki 118/11 ).
 18. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( budynek garażowy działka nr 306/7 ).
 19. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz ( działka nr 758 ul. Gdańska ).
 20. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz ( działka nr 1431/17 ).
 21. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz ( działka nr 503/28 ).
 22. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego.
 23. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

 

     Przewodniczący Rady

         Lech  Borak

Data powstania: czwartek, 8 paź 2015 16:55
Data opublikowania: czwartek, 8 paź 2015 17:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2015 18:04
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1080 razy