BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

 

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz2, ul. Gdańska

- Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana:

a) zabytkową wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej 276,60 m2,

b) budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 152,40 m2,

c) dwoma parkingami i ciągami pieszymi.

- Powierzchnia nieruchomości – 7640 m2

- Numer działki – część 323/2

- Numer Kw – 35402

- Roczna wysokość czynszu – 5.000 zł oraz 23 % podatku VAT

- Wadium – 2.500 zł

- Minimalne postąpienie – 100 zł

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 21 października 2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.

3. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz.Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 321) oznaczona jest symbolami: 1.ZL - teren parku leśnego, 2.ZP/KS – teren kierunkowej rozbudowy parkingu, 3.KS – teren parkingu, 4.Dw – droga wewnętrzna, 4.UG – teren usług gastronomicznych z zielenią towarzyszącą, 6.KS – teren parkingu, 8.MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.

4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 31 marca 2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.

6. Dzierżawca będzie czerpał dochody z prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży biletów wstępu na wieżę (maksymalne ceny biletów nie mogą przekraczać 1 zł dla dzieci i młodzieży, 3 zł dla osób dorosłych). Maksymalne ceny biletów mogą ulec zmianie za zgodą Gminy Pisz.

7. Przekazanie dzierżawcy nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy.

8. Budynek zabytkowej wieży ciśnień musi pełnić funkcję muzeum przyrodniczego, obowiązek realizacji w/w funkcji spoczywać będzie na dzierżawcy.

9. Dzierżawca zobowiązany będzie prowadzić ewidencję sprzedaży biletów uprawniających do wejścia na wieżę, a także do przygotowywania zestawień sprzedaży biletów i przekazywania do Urzędu Miejskiego w Piszu do 2 stycznia 2016 r. oraz na dzień zakończenia bądź rozwiązania umowy.

10. Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować budynek wieży zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji obiektu, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia jak również będzie stanowiła załącznik do umowy dzierżawy (w formie elektronicznej na nośniku CD)

11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

12. Niezawarcie umowy dzierżawy z winy dzierżawcy w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

13. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznoprawnych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.

14. Do przetargu na leży przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

15. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w Budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia

19 października 2015 r.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2015 10:13
Data opublikowania: poniedziałek, 12 paź 2015 11:36
Data przejścia do archiwum: środa, 21 paź 2015 13:08
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy