BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.27.2015.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16.10.2015 r. wpłynął wniosek firmy

Cyranka Sp. z o.o.

ul. Włodarzewska 4/9

02-384 Warszawa

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Beatę Kot

ul. Podleśna 16/8

15-227 Białystok

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrzno- kablowej SN-15 KV EF CYRANKA Stare Guty 2 o długości około 720 m na działkach o nr geodezyjnych 335/5, 335/8 położonych w obrębie Stare Guty, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2015 14:01
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2015 15:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lis 2015 11:13
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1171 razy