BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.24.2015.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 07.10.2015 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 21.10.2015 r.)

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia której działa firma

„ELEKTRO SERVICE”

Józef Błudnicki

ul. Leśna 21, Gajewo

11-500 Giżycko

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo – pomiarowego na działkach o nr geodezyjnych 125/28, 152/8, 98, 89, 95, 97, 359 położonych w obrębie Jeże, gm. Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych 46/1, 45 położonych w obrębie Dłutowo, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 15:23
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2015 13:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lis 2015 13:36
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1523 razy