BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,

 

-Numer działki – część 323/2

 

-Numer KW – 35402,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 7640 m2,

 

-Opis nieruchomości-nieruchomość zabudowana:

 

a)     zabytkową wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej – 276,60 m2,

 

b)    budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej – 152,40 m2,

 

c)     dwoma parkingami i ciągami pieszymi.

 

-Roczna wysokość czynszu – 5 000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/476/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 10 lat.

 

2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 321) oznaczona jest symbolami 1. ZL – teren parku leśnego, 2.ZP/KS – teren kierunkowej rozbudowy parkingu, 3.KS – teren parkingu, 4.Dw – droga wewnętrzna, 4.UG – teren usług gastronomicznych z zielenią towarzyszącą, 6.KS – teren parkingu, 8.MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 października 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r.

Data powstania: czwartek, 5 lis 2015 11:13
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2015 11:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lis 2015 08:27
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1131 razy