BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.28.2015.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 26.10.2015 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 05.11.2015 r.)

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Piszu

ul. Sienkiewicza 2

12-200 Pisz

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na adaptacji (przebudowie i wykonaniu innych robót budowlanych) istniejących pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Paliatywnego w części parterowej budynku szpitala z dobudową (rozbudową) od strony zachodniej (z częścią podpiwniczoną) z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego na działce o nr geodezyjnym 267/17 położonej w obrębie Pisz 2.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: piątek, 6 lis 2015 14:25
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2015 14:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 gru 2015 16:47
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1455 razy