BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo-wschodniej części miasta Pisz, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, zawiadamiam, że:  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem z dnia 17.09.2015 r., znak: WSTŁ.410.38.2015.AMK, wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 15.09.2015 r., znak: ZNS.9082.2.2015, wydał pozytywną opinię odnośnie projektu w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.


Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 9 lis 2015 12:41
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lis 2015 14:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 gru 2015 08:40
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1511 razy