BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2013.AK

o możliwości zapoznania się SPOŁECZEŃSTWA z aktami sprawy

Zawiadamia się że zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stawu rybnego typu karpiowego niespuszczanego o powierzchni 5,72 ha i produkcji rocznej do 2 Mg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu na działce o nr geodezyjnym 10/5 w obrębie Rakowo Piskie gmina Pisz , Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania,

 

 

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 18 lis 2015 11:13
Data opublikowania: środa, 18 lis 2015 15:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 gru 2015 07:33
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1191 razy