BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.10.2015.AK

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 18.11.2015 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./,oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./ wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Budowa farmy fotowoltaicznej na powierzchni 11,47 ha, o mocy 7,0 MW na działkach o nr: 12/8 – obręb Rakowo Piskie i 276/1- obręb Stare Guty, gmina Pisz”.

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 19 lis 2015 12:20
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2015 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lis 2015 07:58
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1416 razy