BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew z działki nr 58/9 położonej w obrębie geodezyjnym Karwik.

 

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651)   Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

        

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

        

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Karwik oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 23.11.2015 r. do dnia 13.12.2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2015 09:20
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2015 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2015 10:43
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1170 razy