BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,

 

- opis nieruchomości - teren zabudowany garażem murowanym,

 

- nr KW – OL1P/00013025/9,

 

- nr działki - dz. nr 306/7 o pow. 21 m2,

 

1. Roczna wysokość czynszu - 168 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 

3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 listopada 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r.

Data powstania: piątek, 27 lis 2015 07:58
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2015 13:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2015 10:43
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1113 razy