BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” 12-200 Pisz ul. Gdańska 11 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór

na księgowego w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża”.

PZAZ.2110.1.2015                                                                                                   Pisz, 07.12.2015 r.

Dyrektor Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” 12-200 Pisz ul. Gdańska 11 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na księgowego w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża”.

I. Miejsce wykonywania pracy – Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu ul. Gdańska 11,

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

     1.   umiejętność pracy w zespole,

 1. biegła znajomość obsługi komputera,
 2. znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), jak również aktów wykonawczych do tych ustaw,
 3. znajomość programu Płatnik,

 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowego:

 

 1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych
 2. prowadzenie ewidencji operacji finansowych – syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 3. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 5. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 6. prowadzenie spraw kadrowo – płacowych pracowników Piskiego ZAZ „Wieża” w Piszu ,
 7. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Piskiego ZAZ „Wieża” w Piszu,

 

 

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy –  Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu ul. Gdańska 11,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – niska,
 5. Stanowisko pracy - stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej, stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

 

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %,.

 

                                                                                              

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość programu Płatnik,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Księgowy ” lub przesłać listem, w terminie do 21.12.2015 r. do godz. 9:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 - 4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

 

 

 

                                                          

Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 12:10
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 13:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2015 10:15
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3763 razy