BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

 Org. 2110. 33.2015                                                                                            Pisz, 18.12.2015 r.

 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

 

I. Miejsce wykonywania pracy - Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu  ul. Gdańska 11,

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

   Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunkowe ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie lub zgodne z profilem działalności gospodarczej określonym w Statucie Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej     „Wieża” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie utworzenia Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” z siedzibą w Piszu i nadania Statutu ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 3867 i 3868 ),
 1. posiada co najmniej pięcioletni  staż pracy lub wykonywała przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 2. umiejętność pracy w zespole,

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”:

 

 1. Kierowanie Piskiem Zakładem Aktywności Zawodowej „Wieża „ i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Nadzorowanie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnych pracowników Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”
 3. Opracowywanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej oraz nadzór nad właściwym wykorzystywaniem jego środków,
 4. Opracowywanie rocznych planów działalności gospodarczej Zakładu,
 5. Dokonywanie rozliczeń wydatkowanych środków finansowych,
 6. Opracowywanie analiz i sprawozdań oraz terminowe ich przedkładanie właściwym organom,
 7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu oraz pracodawcami celem poszukiwania miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników Zakładu na otwartym rynku.

 

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu ul. Gdańska 11, także wyjazdy poza siedzibę Zakładu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia ,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,

       7. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,

       8. Warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu ),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

 

 

VII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor PZAZ” lub przesłać listem, w terminie do  29.12.2015 roku do godziny 9.00 na adres  Urzędu Miejskiego w Piszu  ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.17 tel. (87) 424-12-05, e-mail: pisz@home.pl    www.bip.pisz.hi.pl

 

Data powstania: piątek, 18 gru 2015 10:58
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2015 11:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 gru 2015 09:06
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1795 razy