BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na inspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Org. 2110.36.2015                                                                               Pisz, 29.12.2015 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na inspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe,
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy,
 7. posiada uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

     1.   umiejętność pracy w zespole,

 1. biegła znajomość obsługi komputera,

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych.
 2. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowywania inwestycji infrastrukturalnych.
 3. Uzgadnianie inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie gminy Pisz.
 4. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej.
 5. Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 6. Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy lub użytkowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne Gminy.
 7. Kontrola zgodności dokumentacji technicznej z zawartymi umowami na roboty budowlane.
 8. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane i remonty realizowane przez Gminę Pisz.
 9. Przygotowywanie założeń do zlecania dokumentacji technicznej.
 10. Nadzór w zakresie otrzymywanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 11. Prowadzenie, w zakresie działania Wydziału, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 )

 

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy  - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy - stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

 

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %,.      

 

                                                                                        

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor ” lub przesłać listem, w terminie do 11.01.2016 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. (87) 42-41-205 www.bip.pisz.hi.pl  e-mail: pisz@home.pl

 

Data powstania: wtorek, 29 gru 2015 17:02
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2015 18:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2016 09:02
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1542 razy