BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu / lokal użytkowy/.
Pisz , dnia 07-10-2004 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : Pisz ul.Kościuszki nr 7/66
2. Numer działki : 397
3. Powierzchnia działki : 1052 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9577
5. Opis nieruchomości :lokal użytkowy nr 66, o powierzchni użytkowej 53,71m2 ,składający się z
sali sprzedaży ,magazynu , łazienki usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Kościuszki nr 7 ,wraz
z przynależną jedną piwnicą oznaczoną nr 66 o pow. 21,34m2.

6.Cena nieruchomości - 111.852,-zł. (brutto)
( słownie złotych: sto jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa )

(wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem wynoszącym 53,71/3194,51 w działce gruntu oznaczonej
nr 397 o pow. 1052m2 w wysokości 2.113,-zł. )

______________________________________________________________________________________
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXVII/305/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2004 r. została przeznaczona do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
8. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
9. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu , po sporządzeniu protokołu z przetargu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
11.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
12. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcją
usługową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
13.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
14.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 08 października 2004r.
do dnia 29 października 2004r.


Data powstania: czwartek, 7 paź 2004 12:43
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2004 13:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lis 2004 19:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1668 razy