BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730. 123. 2014

o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1-8 , art. 34, 35 i 38, w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./,

 

 

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 30.12.2015 r. do tutejszego Urzędu został przesłany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru 280008) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu stałego o konstrukcji mieszanej na części działki nr 424 / fragment jeziora Seksty/ na wysokości działki nr 190/2 położonych w obrębie Zdory.

 

 

 

Inwestor Pan Ryszard Wyrwas w dniu 09.06.2014 r. złożył w tutejszym Urzędzie wniosek o wydanie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu stałego o konstrukcji mieszanej na części działki nr 424 / fragment jeziora Seksty/ na wysokości działki nr 190/2 położonych w obrębie Zdory.

 

Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./, przeanalizował i rozważył złożony wniosek i uznał że planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Pisza, w dniu 26.06.2014 r. wydał postanowienie znak: Z. 6730.123.2014 nakładające na Inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie wymaganej dokumentacji, o której mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 w/w ustawy, w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 26.08.2014r., znak: WOPN-OON.430.08.011.2014.AKI.KK stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska ( kod obszaru 280008) dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz nałożył obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i określił jego zakres. Inwestor zgodnie z w/w postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opracował i dostarczył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, wystąpił do Burmistrza Pisza jako organu właściwego do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu i przekazał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru 280008) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu stałego o konstrukcji mieszanej na części działki nr 424  / fragment jeziora Seksty/ na wysokości działki nr 190/2 położonych w obrębie Zdory.

 

 

 

Akta sprawy, wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63. Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.15 do 15.15.

 

 

 

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

 

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Burmistrza Pisza w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm./.

 

 

 

Zgodnie z art. 98 ust. 5 i 6   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./ złożone wnioski i uwagi Burmistrz Pisza przekaże Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, który jest właściwym organem do ich rozpatrzenia.

 

 

 

Informacja o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pisz.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 5 sty 2016 13:29
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2016 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sty 2016 07:36
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1608 razy