BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.3.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19.01.2016 r. wpłynął wniosek

Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

ul. Nadbrzeżna 15

11-500 Giżycko

Stacja Ratownictwa Wodnego Pisz – Łupki

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego pomostu o konstrukcji drewnianej o długości 46,50 mb i budowie nowego pomostu o konstrukcji mieszanej o długości około 57 mb na działce o nr geodezyjnym 1026/5 (jezioro Roś), położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz (granice terenu inwestycji oznaczono literami ABCD na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego), na wysokości działki o nr geodezyjnym 52/1, położonej w obrębie Łupki, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 13:17
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 13:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lut 2016 09:13
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1309 razy